מטרונגב

תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים ליישומון מטרונגב ("היישומון"), המנגיש מידע עדכני על אפשרויות הבילוי התרבות הפנאי
והתיירות באזור הנגב המערבי ("השירות"). תנאי שימוש שלהלן מפרטים את זכויותיך וחובותיך בעת
השימוש ביישומון ובשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מיזם מטרונגב ("מפעילת השירות"), שהינה
בעלת הזכויות בשירות, ולכן מומלץ לקרוא אותם בקפידה. על ידי השימוש ביישומון ובשירות, הנך מביע
הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש
בשירות.
השירות הינו בשלב פיילוט, ועם יציאתו מתקופת הפיילוט תפורסם הודעה מתאימה. היות ומדובר בתקופה
נסיונית, ייתכנו תקלות ו/אירועים בלתי צפויים אשר מעצם טיבם וטבעם מאפיינים תקופת פיילוט.
תשומת לבך כי תנאי השימוש עשויים להשתנות לפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, לגברים ולנשים כאחד.
1. מהות השירות
השירות מעמיד לרשות המשתמש מנוע חיפוש ומדריך אודות אפשרויות הבילוי התרבות הפנאי והתיירות
באזור הנגב המערבי. התכנים והמידע המוצגים בו נאספים על-ידי מפעילת השירות ממגוון מקורות, מקוונים
ואחרים וחלקם מוזנים אליו על-ידי משתמשי השירות. בין היתר, תוכל למצוא בשירות תכנים ומידע אודות
אירועים, אטרקציות, מקומות בילוי, טיולים, לינה, הטבות, הנחות ועוד, תוך שימוש במפות וחתכי החיפוש
המתקדמים שמציע השירות.
סדר התוצאות המוצג בשירות נקבע באופן אוטומטי על-ידי אלגוריתם ממוחשב, בין היתר בהתבסס על
המרחק ממיקומו בפועל של המשתמש וההתאמה לקריטריון החיפוש שביצע המשתמש, והוא אינו מושפע
לטובת בית עסק או שירות כזה או אחר. אין באמור כדי לגרוע משיקול דעתה המלא של מפעילת השירות
ביחס לסדר הופעת תוצאות החיפוש.
חלק מתכניו של השירות מוזן אליו על-ידי משתמשיו הרשומים, המשתתפים בהזנת התוכן לשירות באופן
פעיל. בכלל זה, מאפשרת לך מפעילת השירות להוסיף מידע ותכנים אודות בתי עסק ושירותים שטרם
התפרסמו בשירות וכן לכתוב ביקורות הולמות וחוקיות, המהוות הבעת דעה אישית, אודות בתי העסק
והשירותים המוצגים בו. בנוסף, תוכל להוסיף צילומים אודות בתי העסק והשירותים המוצגים בשירות, לעדכן
פרטים אודותיהם, לדווח על טעויות במידע ובתכנים המוצגים, לדווח על בתי עסק ושירותים שאינם פעילים
יותר.
מפעילת השירות אינה מתערבת באופן מלאכותי בסדר הצגת תוצאות החיפוש בשירות. למפעילת השירות
מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו בשירות, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה
מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן מהשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מידע נוסף אודות השירות, תכונותיו ואפשרויות השימוש בו, תוכל למצוא בעמודים הרלבנטיים של השירות.
מפעילת השירות מעמידה לרשותך כלים לשיתוף וקישור תכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות שונות
ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צד
ג' כאמור נעשה על אחריותך בלבד. שימוש כאמור אינו קשור למפעילת השירות והוא יהיה כפוף לרוב
למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו, לרבות תנאי
השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם.
לתשומת לבך – חלק מהשירותים הניתנים באמצעות היישומון הם "שירותים מבוססי מיקום", הנעזרים
בטכנולוגייתGPS על-מנת לקבוע את מיקומך ולספק לך תוצאות חיפוש התואמות ככל הניתן למיקום זה.
לא ניתן לספק את השירותים הללו ללא הסכמתך לשימוש בטכנולוגיה זו ועל-כן בעצם התקנת היישומון
והסכמתך לתנאי שימוש אלה אתה מסכים לשימוש זה. תוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את
מיקומך באמצעות היישומון, על-ידי ביטול תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותך. על-מנת לצפות
בתוצאות חיפוש התואמות את מיקומך באמצעות האתר, יהיה עליך להקליד את כתובתך במקום המיועד
לכך באתר, אם תבחר לעשות כן, לפי שיקול דעתך.
2. הרישום לשירות
הורדת היישומון, השימוש בשירות וצפייה בתכניו, אינם מחייבים רישום או מסירת פרטים מזהים. עם זאת,
השימוש בחלק מתכונותיו של השירות, כגון הוספת ועדכון מידע ותכנים אודות שירותים ובתי עסק המוצגים

בשירות, כתיבת ביקורות וכיו"ב, כמו גם רישום כבעל עסק, מחייב רישום לשירות, מסירת המידע המתבקש
במהלך הרישום וקבלת הסכמתך לתנאי השימוש
הרישום לשירות מותר למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד. ברישומך לשירות אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן
18 ומעלה. במידה שהינך פחות מ-18, תוכל להירשם לאתר ולהשתמש בו בהתאם לתנאים אלה, רק בכפוף
לקבלת הסכמת הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך ואישורם, לאחר שקראו אותם בעיון.
במידה שתרצה לפנות אל מפעילת השירות באמצעות קישור יצירת קשר בתפריט הראשי שמעמידה
מפעילת השירות לרשות המשתמשים, תידרש למסור לנו את שמך, כתובת הדוא"ל שלך ולהזין את תוכן
פנייתך במקום המיועד לכך.
בכל אחד אחד מהמקרים הנ"ל, עליך למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה
למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. אנו נציין במפורש אילו
שדות מידע מחייבים השלמה. ללא מסירת המידע המתבקש בשדות החובה הללו, לא תוכל להשלים את
הרישום לשירות. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים, טכנולוגיים ואחרים,
כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה.
הפרטים שתמסור בעת רישום לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעילת השירות. מפעילת השירות
לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי
שימוש אלה.
ידוע לך ואתה מסכים כי שימך יפורסם לצד כל תוכן שטענת או הזנת לשירות, ובכלל זאת ביקורות, וזאת לפי
שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת השרות.
ככל ותידרש להזין שם משתמש וסיסמה לצורך גישה לשירותים המחייבים רישום, וכדי למנוע שימוש לרעה
בחשבונך בשירות, עליך לשמור בסודיות גמורה על שם המשתמש והסיסמה. הנך נושא באחריות המלאה
לכל שימוש שנעשה בחשבונך בשירות ובכלל זאת עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי הגישה לחשבונך
בשירות.
מפעילת השירות רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירותים הטעונים רישום לפי שיקול דעתה המוחלט.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מפעילת השירות לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו,
בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים –
 אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת רישום לשירות;
 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילת השירות או בצדדים שלישיים
כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילת השירות;
 אם השתמשת בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו
כבלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 אם הפרת את אילו מתנאי השימוש;
 אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להמשיך ולהשתמש בו בכל דרך שהיא;
 אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך, אם הוקצו, לשימוש של צד שלישי;
 אם יש לך חוב כספי למפעילת השירות ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו;
 עם הפסקת פעילות מפעילת השירות או סיום פעילותו של השירות;
 לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;
 בכל מקרה אחר בו מפעילת השירות סבורה כי הביטול מוצדק ועומד באמות המידה המשפטיות
המקובלות.
מפעילת השירות עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות ועל-מנת לאתר מקרי הונאה או
שימוש לרעה בשירות. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך
לשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה שסברה כי חשבונך בשירות שימש לביצוע מעשים כאמור.
3. השימוש בשירות
השימוש בשירות כפוף למגבלות הבאות:
 אסור להשתמש בשירות לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית;

 השימוש בשירות הינו לצרכים פרטיים ואישיים בלבד. עם זאת, יתאפשר שימוש מסחרי מוגבל
בהיקפו בשירות לבעלי עסקים, לצורך מטרות המקדמות את בית העסק שבבעלותם;
 אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני אבטחה של השירות, ואין לפגוע או
להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;
 אין לקשר לשירות ולתכנים שבו כל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או
להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 אין לקשר לתכנים מהשירות שאינם של היישומון ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים
כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן
יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ביישומון. במסגרת זו, חל איסור לקשר
לתכנים מהשירות, במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים בשירות (לדוגמה – אסור לקשר
במישרין לתמונה או לקובץ גרפי בשירות, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים).
4. שירותים בתשלום
השימוש בשירות אינו כרוך בתשלום. אף הורדת היישומון (Download) מחנות היישומונים המקוונת (כגון ה
App Store- או(Google Play אינה כרוכה בתשלום. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לגבות
תשלום בתמורה למתן השירותים, או הורדת היישומון, או ביחס לכל שירות עתידי אחר שיהווה חלק
מהשירות. במקרה כזה, פרטי התשלום בגין כל שירות ודרך החיוב יפורסמו מראש בשירות.
כמפורט לעיל (בפרק העוסק בתיאור השירות), חלק מתכניו של השירות מוזן אליו על-ידי משתמשיו
הרשומים המשתתפים בהזנת התוכן לשירות באופן פעיל (ובכלל זה הזנת מידע אודות בתי עסק חדשים,
עדכון המידע על בתי עסק קיימים, העלאת צילומים, ביקורות ועוד). תכנים אלו יתפרסמו באזורים המיועדים
לכך בשירות – בין כשלעצמם, באזורים המיועדים לתכני המשתמשים בלבד, ובין ביחד עם תכנים מטעמה
של מפעילת השירות. מסירת תכנים לפרסום בשירות אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או
יוסיפו להתפרסם.
לפי רוב, תכנים שתשלח למפעילת השירות יהיו כפופים לבדיקה ראשונית של מפעילת השירות או לגורם
אחר מטעמה. עצם משלוח התוכן למפעילת השירות אינו מחייב את מפעילת השירות לפרסם את התוכן
ששלחת. מרגע ששלחת למפעילת השירות תוכן לפרסום, יחולו עליו הוראות תנאים אלו. מפעילת השירות
רשאית, אך איננה חייבת לפרסם בשירותים את תכניך. היא תעשה זאת בהתאם למיטב שיקול דעתה
המקצועי.
בעת שיגור תכנים באמצעות השירות או מסירת תכנים לפרסום בשירות, חלה עליך האחריות המלאה
והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, או השיגור כאמור. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין
השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם ולטעון לשירות, או לשגר באמצעות השירות, את התכנים
הבאים –
 כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות
מסחריים;
 כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות
כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב;
 סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים,
אתרי אינטרנט, יישומים או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה,
לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד
חברתי-כלכלי;

 כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור למפעילת השירות ו/או לשירותיה ו/או הכולל מידע
הנוגע במישרין לבית העסק נשוא המידע;
 כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל
משתמשי האינטרנט.
מפעילת השירות ו/או מי מטעמה רשאית לבדוק את התכנים המועלים לפני פרסומם, אך היא אינה חייבת
לעשות זאת. בדיקות כאלה עשויות להיעשות על-ידי מפעילת השירות באופן מדגמי, אך ורק כדי לנסות
ולמנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים או פוגעניים על פניהם ובלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.
מפעילת השירות רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום, לפי שיקול דעתה
הבלעדי, לרבות בכל עת שתמצא כי הפרת את תנאי השימוש או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול
לפגוע בשירותים הניתנים בשירות, במשתמשיו, במפעילת השירות או במי מטעמה. במקרה זה, מפעילת
השירות תהיה רשאית גם למנוע ממך פרסום תכנים נוספים בשירות. תנאי השימוש אינם גורעים מכל זכות
של מפעילת השירות לפי כל דין.
החליטה מפעילת השירות ו/או מי מטעמה לפרסם או להשתמש בתוכן שמסרת – רשאית היא לערוך כל תוכן
כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו. מפעילת השירות אינה מחויבת לציין את שמך כמקור
התוכן שמסרת, אך היא רשאית לעשות כן לפי שיקול דעתה והנך מוסר את הסכמתך לכך.
למעט מקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום בשירות יהיו חשופים לכל משתמשי
היישומון, או לכל הפחות למשתמשים אחרים בשירות. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים
(כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש בשירות או פרסום
איזה מפרטיך. זכור – עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה
נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
מפעילת השירות מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים ביישומון ובכלל זה
לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים בשירות. תכנים שנמסרו על-ידי משתמשים אינם מתפרסמים
מטעמה של מפעילת השירות ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה
אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
5. קישורים
תמצא בשירות קישורים (לינקים) לעמודים שונים באינטרנט ובכלל זה קישורים לבתי העסק ונותני השירות
הכלולים באינדקס שלנו. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים באינטרנט. תכנים אלה לרוב
אינם מתפרסמים על ידי מפעילת השירות, או מטעמה ומפעילת השירות איננה שולטת או מפקחת עליהם.
העובדה שהשירות מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מפעילת השירות לתוכנם ואינה מהווה
ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך
בהם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם בלתי
נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילת השירות אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים
ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
מפעילת השירות איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט
פעיל והיא רשאית להסיר מהשירות קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול,
לפי שיקול דעתה המוחלט.
6. פרטיות
מדיניות הפרטיות של השירות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות
לפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בה מעת לעת.
7. תכנים מסחריים
מפעילת השירות עשויה להציב בשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות,
הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים ובכלל זה
מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי.
עם השימוש בשירות הינך מסכים לקבלת דברי פרסומת ממפעילת השירות ו/או מי מטעמה, כמשמעות
הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו

אליך לפי המידע שמסרת במהלך הרישום לשירות, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילת השירות את
פרטייך.
הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת. מפעילת השירות אף תהיה רשאית להשתמש
בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע שאינם מהווים דבר פרסומת.
כמו כן, ייתכן ותתבקש לאשר קבלת הודעות מתפרצות (Push Notifications). תשומת לבך כי משלוח
הודעות כאמור היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי קצה. אין באפשרות מפעילת השירות לכבות ו/או לנתק
תכונה זו ובמידה שתבחר לחדול מקבלת הודעות כאמור, יהיה עליך להסיר את תכונה זו בתפריט ההגדרות
הרלבנטי במכשיר הקצה שברשותך.
מפעילת השירות לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בשירות מטעם צדדים שלישיים.
מפעילת השירות אינה כותבת, עורכת או בודקת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה
לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום
תכנים מסחריים בשירות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים
בהם למכירה.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בשירות תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם
הנוגע בדבר. מפעילת השירות איננה צד לכל עסקה כזו והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו
בתכנים המסחריים בשירות או ירכשו באמצעותם. תוכן מסחרי בשירות יסומן כמודעה פרסומית ובכל מקרה
לא ישפיע על סדר התוצאות המוצגות לגולש.
8. קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים ביישומון, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו,
לרבות העיצובים, הלוגו, חווית המשתמש (UX), מפת המטרו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל
ידי יתר המשתמשים בשירות) הינן של מפעילת השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו
למפעילת השירות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד
לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין
באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים,
אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת השירות
או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בשירות (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד.
גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
מפעילת השירות אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום בשירות או באמצעותו. כאשר אתה
מוסר תכנים לפרסום בשירות, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך
רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך
בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט
לעיל ולהלן. מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות
בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך
ומתחייב לשפות את מפעילת השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כאשר אתה מוסר סרטוני וידאו לפרסום במסגרת השירות, אתה מצהיר ומאשר
כי קיבלת את הסכמתם כדין של כל המצולמים במסגרת הפרסום (וככל ומדובר במצולמים קטינים – את
הסכמת הוריהם או נציגיהם החוקיים), בין היתר ביחס לצילומם, השימוש בדמותם ובזהותם במסגרת
השירות והשימוש בסרטוני הוידאו המציגים אותם בהתאם לרישיון שהענקת למפעילת השירות כאמור להלן.
במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למפעילת השירות רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן,
להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים
כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, בשירות ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת
אחרת, בין אם אלקטרונית ובין אם מודפסת. כאמור, רישיון זה ניתן למפעילת השירות ללא מתן תמורה
כלשהיא, לרבות אזכור ('קרדיט') במידת האפשר, תמלוגים או טובות הנאה אחרות.
9. הסרת תכנים מהשירות
מפעילת השירות מכבדת את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם
את זכותם לשם טוב ולפרטיות. אם הנך סבור כי תוכן כלשהו המתפרסם בשירות פוגע בזכויות כלשהן
הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את מפעילת השירות על כך מיידית בכתב, באמצעות פרטי יצירת

הקשר המצוינים בתנאי שימוש אלה. צעדים שיינקטו על-ידי מפעילת השירות, ככל שינקטו, בהסתמך על
מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.
10. אחריות
בכל מקום בתנאי השימוש בו מפורטת אחריותה של מפעילת השירות, תהיה הכוונה גם לאחריותם של
עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.
השימוש ביישומון ובכל תוכן, או שירות הכלולים בהם ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילת
השירות לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר,
לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר, היישומון וכל תוכן
ושירות הכלולים בהם.
התכנים והשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם(AS IS) . לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אתה
מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה
או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין תכונות התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים
לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.
מפעילת השירות אינה מתחייבת כי לתכנים שתפרסם בשירות, או באמצעותו תהיה היענות. מפעילת
השירות אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם ולכן
לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה
שתנבע מהפרסום. מפעילת השירות לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים
שיפורסמו על-ידך.
כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו בשירות, או ביחס לשימוש בהם, היא באחריותך המלאה
בלבד. מפעילת השירות אינה מתחייבת כי תכנים, מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של בעלי
עסקים ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים בשירות, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו
את ציפיותיך ודרישותיך.
מפעילת השירות לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות
עליהם. מפעילת השירות מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט,
ובכלל זה תכנים שמפרסמים משתמשים בשירות, לרבות תגובות וביקורות ומידע על בתי עסק וספקי
שירותים, וכן תכנים שמפרסמת מפעילת השירות. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים
במקום בו הם נדרשים. לעיתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב ועל כן יש
להתייחס אליהם בזהירות המתבקש. אנו משתדלים שהמידע והתכנים שאנו מציגים לכם יהיה אמין ומדויק,
אולם אין ביכולתנו להבטיח זאת.
מפעילת השירות אינה מתחייבת ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו
בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת השירות או מפני נזקים,
קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת השירות או
אצל מי מספקיה. מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או
לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילת
השירות, או של מי מטעמה.
11. שיפוי
הנך מתחייב לשפות את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח,
תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
בנוסף, תשפה את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה
שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בשירות, או באמצעות השירות,
כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית בשירות.
12. אחריות צדדים שלישיים
השימוש שלך ביישומון עשוי להיות כפוף להוראות חוזיות נוספות של צדדים שלישיים, המסדירות את
השימוש בחנות המקוונת שממנה הורדת את היישומון, כגוןGoogle Play . הוראות כאלה עשויות להיחשב
גם כחוזה לטובת אותם צדדים שלישיים, אם הדבר נקבע כך באותן הוראות חוזיות נוספות של צדדים
שלישיים. מכל מקום, אותם צדדים שלישיים אינם אחראים למתן תמיכה או תחזוקה ליישומון. ההוראות
שלהלן בסעיף זה חלות רק אם הורדת את האפליקציה מהאפ-סטור של אפל (Apple App Store) שאז
אתה ומפעילת השירות מסכימים כי –

 ההתקשרות המחייבת הינה בינך לבין מפעילת השירות, לא עם Apple Inc. ("אפל"). אפל אינה
אחראית ליישומון. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאי השירות של האפ-סטור,
הוראות תנאי השירות של האפ-סטור יגברו, אולם רק ביחס להוראות שנוגעות לאי-ההתאמה או לסתירה.
 הרישיון שמוענק לך ביישומון מוגבל לרישיון שאינו ניתן להעברה, לעשות שימוש ביישומון בכל מוצרי
iOS שבבעלותך או בשליטתך, על-פי תנאי השימוש (Usage Rules) הקבועים בתנאי השירות של האפ-
סטור. עם זה, ניתן לגשת ליישומון ולהשתמש בו באמצעות חשבונות אחרים הקשורים בך, בדרך של
.Family Sharing
 במקרה של אי-עמידה באחריות מוצר כלשהו (אם אחריות כזו חלה), אתה רשאי להודיע לאפל ואפל
תזכה אותך במחיר הורדת היישומון (אם שילמת עליו). אין לאפל אחריות מוצר אחרת מכל סוג שהוא ביחס
ליישומון וכל הטענות, הפסדים, חבויות, נזקים, עלויות והוצאות המיוחסות לאי-עמידה באחריות המוצר (אם
חלה), לא תהיה באחריות אפל.
 אפל אינה אחראית לטענות שלך או של צד שלישי כלשהו ביחס ליישומון, לאחזקתך בו או לשימוש
שלך בו, לרבות: (א) טענות בנוגע לאחריות מוצר; (ב) טענו לפיהן היישומון אינו עומד בדרישות חוקיות או
רגולטוריות כלשהן; (ג) טענות הנובעות מחקיקת הגנת הצרכן או חקיקה דומה.
 במקרה של טענת צד שלישי לפיה היישומון, אחזקתך בו או שימושך בו, מפר את זכויות הקניין
הרוחני של צד שלישי, אפל לא תהיה אחראית לחקור, להגן, להתפשר או לסלק תביעות הפרה כאלה.
 עליך לציית לכל הסכם תנאי שימוש של צד שלישי החלים עליך בקשר לשימושך ביישומון (למשל,
אסור לך להפר את תנאי השירות של ספק התקשורת האלחוטית שלך בעודך משתמש ביישומון).
 אפל והחברות-הבנות שלה הם מוטבי צד-שלישי של תנאים אלה. בהסכמתך לתנאים אלה, לאפל
תהיה הזכות (ותחשב כמי שקיבלה את הזכות) לאכוף את התנאים כלפיך, וזאת בתור מוטב צד שלישי
לתנאים. אתה מצהיר כי: (א) אינך ממוקם במדינה הנתונה לאמברגו של ממשלת ארה"ב, או שסומנה על-ידי
ממשלת ארה"ב כמדינה תומכת טרור; (ב) אינך מופיע ברשימת הגורמים הפסולים או מוגבלים של ממשלת
ארה"ב.
13. שינויים בשירות והפסקת פעילות
מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של
השירותים והתכנים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות – והכול, בלא צורך להודיע לך על
כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים
והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-
נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או
תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה רשאית מפעילת השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או
מקצתם, באופן זמני או קבוע. הנהלת השירות אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות
לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילת השירות תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את
פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפרסם מפעילת השירות הודעה בשירות על
הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מפעילת השירות את התוכן הכלול
בשירות למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת
הודעה נוספת על כך.
14. שינוי בתנאי השימוש
מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה. במידת האפשר תפורסם על-כך הודעה
בממשק היישומון. הקישור המוצב בשירות יקשר תמיד לנוסח העדכני של תנאי השימוש. המשך שימושך
בשירות לאחר השינוי בתנאי השימוש, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עימם עלייך לחדול מלעשות
כל שימוש בשירות.
15. דין וסמכות שיפוט
על השימוש והשירות יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי
השימוש או מדיניות הפרטיות, הינו בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו, ישראל.
16. המחאת זכויות

אינך רשאי להמחות או להעביר את זכויותיך בשירות, בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב של מפעילת
השירות. מפעילות השירות רשאית להמחות את זכויותיה בשירות לצד שלישי לפי שיקול דעתה המוחלט
והבלעדי, בכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את התחייבויותיה של כלפיך על פי תנאי שימוש אלה.
17. העדר יחסים משפטיים
תנאי שימוש אלה ו/או השימוש בשירות, לרבות העלאת נתונים ותכנים על ידך באמצעות השירות, אינם
מכוננים ולא יכוננו כל מערכת יחסים, שותפות מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, סוכנות, או זיכיון בינך לבין
מפעילת השירות. שימושך בשירות נועד להנאתך ולתועלתך ואספקת השירות לך (כל עוד אתה עומד בתנאי
שימוש אלו) מהווה את התמורה הבלעדית והמספקת שאתה זכאי לקבל עבור כל תוכן או תרומה אחת
לשירות תכניו.
18. יצירת קשר
ניתן לפנות אלינו לך כל שאלה, הצעה, תלונה בנוגע לשירות, במייל הבא: info@metronegev.co.il
. אנו נעשה את מרב המאמצים כדי לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

מדיניות הפרטיות

אנו במטרונגב, מייחסים חשיבות גדולה לפרטיותך. מדיניות הפרטיות שלהלן תפרט, בין היתר, את המידע
אשר אנו רשאים לאסוף אודותיך ואת האופן שבו נעשה שימוש במידע הנמסר על-ידי המשתמשים בשירות,
או שנאסף בעת שימוש בשירות.
השירות ניתן בשיתוף פעולה עם אשכול הנגב המערבי ("האשכול") ועם הרשויות המקומיות המשתייכות
לאשכול ולכן, בכל מקום בו במדיניות הפרטיות להלן מצוין "מטרונגב" או "אנחנו", הכוונה גם לאשכול
ולרשויות המשתייכות לו.
מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות.
המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.
1. מסירת פרטים ומידע אישי
במהלך השימוש בשירות, נאסף על ידינו מידע אישי אודות המשתמשים שלנו, כדלקמן: שם מלא (שם ושם
משפחה), טלפון, אימייל, מיקום, יישוב מקום מגורים ("המידע האישי").
אין לך כל מחויבות חוקית למסור את המידע האישי. מסירת המידע האישי נעשית בהסכמתך המלאה
והחופשית. עם זאת, אם תחליט שלא למסור את המידע המבוקש, ישנם שירותים שלא נוכל או לא נסכים
לספק לך.
המידע האישי שמסרת לנו במסגרת השירותים ייאגר וישמר במאגר המידע של מפעילת השירות, המנוהל
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") והתקנות מכוחו.
2. מסירת מידע אישי
הורדת היישומון וצפייה בתוכניו אינם מחייבים רישום או מסירת מידע אישי ואין כל חובה חוקית לעשות כן.
עם זאת, השימוש בחלק מתכונות השירות, כגון הוספת ועדכון מידע ותכנים אודות ספקי שירותים ובתי עסק
המוצגים בשירות, כתיבת ביקורות וכיו"ב, מחייב רישום ומסירת מידע אישי.  הרישום לשירות הוא מגיל 18
ומעלה. עליך להימנע ממסירת פרטים אישיים כלשהם אם גילך נמוך מ-18.
במידה שתרצה לפנות אל מפעילת השירות באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שמעמידה מפעילת
השירות לרשות המשתמשים, תידרש למסור לנו את שמך, כתובת הדוא"ל שלך ולהזין את תוכן פנייתך
במקום המיועד לכך. מפעילת השירות עשויה לאסוף מידע אישי נוסף בעת שתיצור עמה קשר ובמסגרת כל
תכתובת שתנהל מולה, למשל בעת שתגיש בקשות או פניות כלשהן למפעילת השירות.
בעת הרישום, השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת המידע המבוקש לא תוכל להשלים את
הרישום או את הפעולה המבוקשת. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים, או אי
מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בחלק מתכונות השירות,
לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך.
כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת
ומדעת למסירת פרטיו למפעילת השירות, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.
3. מידע שנאסף במהלך השימוש בשירות
בעת השימוש בשירות, ייאסף מידע ביחס לשימוש בשירות, לרבות מידע או פרסומות שקראת, העמודים
שבהם צפית, שאילתות חיפוש שביצעת, השירותים שעניינו אותך ותכיפות השימוש בהם. כמו כן, נאסף
מידע הנוגע למקום המחשב או מכשיר הקצה שלך ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם
ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו, ועוד
(להלן: "הרגלי השימוש"). בנוסף, מפעילת השירות רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים
שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם הרגלי השימוש
בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בשירות.
4. איסוף נתוני מיקום
חלק מתכונות השירות, הזמינות לשימוש באמצעות היישומון, הן "שירותים מבוססי מיקום" הנעזרים
בטכנולוגייתGPS על-מנת לקבוע את מיקומך בעת השימוש ביישומן וגם כאשר אינך משתמש ביישומון,

ולספק לך תוצאות חיפוש וכן להציג לך באופן יזום המלצות התואמות ככל הניתן למיקומך ולאזורים בהם
אתה שוהה באותה עת.
לא ניתן לספק את השירותים הללו ללא הסכמתך לשימוש בטכנולוגיה זו ועל-כן בעצם התקנת היישומון
והסכמתך למדיניות זו אלה אתה מסכים לשימוש זה. כמובן שאינך מחויב לספק למפעילת השירות מידע זה
אודותיך ולפיכך תוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את מיקומך באמצעות היישומון, על-ידי ביטול
תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותך (או על-ידי הסרת היישומון ממכשיר הקצה שברשותך). על-מנת
לצפות בתוצאות חיפוש התואמות את מיקומך באמצעות האתר, יהיה עליך להקליד את כתובתך במקום
המיועד לכך באתר, אם תבחר לעשות כן, לפי שיקול דעתך הבלעדי. במקרה זה תשמור מפעילת השירות
את מידע זה.
5. מידע מהשירות שאתה משתף ברשתות חברתיות
מפעילת השירות מעמידה לרשותך כלים לשיתוף וקישור תכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות
ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק. כמפורט לעיל, תשומת לבך כי השימוש ברשתות
חברתיות כאמור הוא חיצוני ונפרד לשירות וכפוף למדיניות הפרטיות של אותן רשתות חברתיות. מדיניות זו
אינו חלה על פעילותך ברשתות חברתיות אלה.
כאמור, השירות כולל גם מידע ותכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי השירות. מידע ותכנים אלה
עשויים לכלול גם מידע אישי. דע כי התכנים והמידע שאתה טוען לאזורים הפומביים בשירות אינם פרטיים או
חסויים וכי לא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל
שיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע שעלול לזהות אותך או אחרים ובמידת הצורך להימנע מכך.
6. השימוש במידע
ידוע לך, ואתה מסכים, כי נוכל לעשות שימוש במידע האישי ובמידע על הרגלי השימוש שלך בשירות
בהתאם למדיניות זו, בין היתר, לצרכים הבאים:
 כדי לאפשר לך להשתמש בשירות ובתכנים הכלולים בו;
 כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל
פעם את פרטיך;
 כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בשירות ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים
חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע
שישמש את מפעילת השירות לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 כדי לאפשר לך להתאים את השירות להעדפותיך;
 כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר השירות, סקרים, עלוני מידע, כמו גם מידע פרסומי ומידע
בקשר עם מוצרים ושירותים של מפעילת השירות ושל צדדים שלישיים כגון מפרסמים. מידע כזה ישוגר
אליך, ככל שהסכמת לכך מפורשות בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים),
התשמ"ב-1982, כאמור בתנאי השימוש של השירות. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתם
של דברי פרסומת באמצעות משלוח הודעה על כך למפרסם, למפעילת השירות ו/או מי מטעמה.
 ליצירת קשר איתך כשמפעילת השירות סבורה שקיים צורך בכך;
 לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;
 כדי לאכוף את תנאי השימוש בשירות, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה
אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשמפעילת השירות סבורה בתום לב
כי עליה לעשות כן;
 לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש של השירות.
7. מסירת מידע לצדדים שלישיים
מפעילת השירות ו/או האשכול ו/או הרשויות המקומיות המשתייכות לאשכול לא תעברנה לצדדים שלישיים
את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים המפורטים להלן:
 ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירות;

 אם תפר את הוראות המדיניות או תנאי השימוש, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו,
פעולות הנחזות על ידי מפעילת השירות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 אם יתקבל בידי מפעילת השירות ו/או האשכול ו/או הרשויות המקומיות המשתייכות לאשכול צו
שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד
שלישי;
 בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילת השירות או
מי מטעמה;
 בכל מקרה שמפעילת השירות תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או
לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למפעילת השירות, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה
אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים
במפעילת השירות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי.
 אם מפעילת השירות תארגן את פעילותה או את פעילות השירות במסגרת אחרת וכן במקרה
שתשנה את המבנה המשפטי, או תתמזג עם גוף אחר, או תמזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד
שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של מפעילת
השירות ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 על-פי בקשתך המפורשת.
 שליחת תוכן שיווקי, ככל שהסכמת לכך.
ככל שהועבר מידע לצד שלישי בהתאם למדיניות הפרטיות, למפעילת השירות לא תהיה כל חבות בכל
הקשור לשימוש במידע זה על ידי הצד השלישי.

8. היכן נשמר המידע?
המידע שמפעילת השירות אוספת נשמר במאגר המידע הרשום שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים
וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר
על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות
המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.
9. אבטחת מידע
מפעילת השירות מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה
מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או
גישה בלתי מורשית למידע, בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.
עם זאת, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט והרמטי שמידע אישי לא ייחשף, ייאבד או ייגנב
ממאגרי המידע. לכן, מפעילת השירות אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות
ומערכות המידע המשמשות את מפעילת השירות יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן
בהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.
10. זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהורשה על ידו בכתב, או על ידי
אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או
מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב,
עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל
מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך
שנקבעו בתקנות.
שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות ולהביא לביטול רישומך לשירות.
מידע הדרוש למפעילת השירות – לרבות תיעוד פעולות שביצעת בשירות – יוסיף להישמר על ידי מפעילת
השירות על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע

שנתבקשה מפעילת השירות למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע
בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה למפעילת השירות לפעול כאמור.
11. שינויים במדיניות הפרטיות
מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו
במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בממשק היישומון. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב
בשירות יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות
המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול
מלעשות כל שימוש בשירות.
12. דיווח על פגיעה בפרטיות
במידה שהינך סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו,
אנא פנה אלינו בכתובת info@metronegev.co.il  . נציגנו עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה,
שאלה או תלונה.

Copyright © 2020 | All Rights Reserved | T&C